Persbericht 20 mei 2019

De Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE) richt zich op het belang van kwalitatief goede en veilige zorg en nazorg voor patiënten, die op zoek zijn naar Dento Faciale Esthetiek, ofwel esthetische verbetering van het aangezicht.
Binnen de vereniging (en de beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVDFE) ligt prioriteit bij continue verbetering van die zorg aan patiënten. De NVDFE stelt hiertoe richtlijnen/protocollen op, organiseert nascholing, intercollegiaal overleg en overleg met derden, zoals regel- en wetgevers.

Recente uitspraak Tuchtcollege
Recent deed het regionaal tuchtcollege in Amsterdam uitspraak over een klacht van een patiënt over voorlichting, behandeling en nazorg van een esthetische ingreep met onder andere de zogenaamde PlexR en Botox door een tandarts.
Deze uitspraak van het regionaal Tuchtcollege heeft buitengewone media-aandacht gekregen, en heeft zich ongelukkigerwijze geconcentreerd op het feit dat de berispte behandelaar tandarts is. Binnen de momenteel geldende richtlijnen is het echter niet juist te stellen dat tandartsen geen esthetische behandelingen mogen uitvoeren.

Standpunt Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE)
De Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE) ziet zich genoodzaakt zich te distantiëren van de wijze waarop betreffende collega zich presenteerde aan haar patiënte en de (wijze waarop zij de) cosmetische behandelingen uitvoerde. De NVDFE hanteert een professionele standaard waarbij goede en veilige zorg voor patiënten voorop staat en we herkennen deze niet in de beschreven handelwijze van de collega.

De in de zaak van het Tuchtcollege beschreven handelswijzen: het ontbreken van bedenktijd na overleg met de patiënt, de keuze voor de behandeling (plexR) en het ontbreken van verlangde nazorg van de patiënt passen nadrukkelijk niet binnen de richtlijnen die de NVDFE hanteert. Het bestuur van de NVDFE onderschrijft bovendien dat de door de tandarts gebruikte titulatuur (cosmetisch arts, oraal chirurg en specialist op het gebied van dentofaciale esthetiek) geen bestaande, noch beschermde medische titels zijn. Deze vorm van communicatie is in tegenspraak is met de zo belangrijke transparantie in de zorg in het licht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz. De NVDFE vraagt haar leden derhalve nadrukkelijk dergelijke titulatuur niet te gebruiken.

Visie NVDFE toepassing botulinetoxine door tandartsen
De recente uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege in Amsterdam heeft buitengewone media-aandacht gekregen, en heeft zich ongelukkigerwijze geconcentreerd op het feit dat de berispte behandelaar tandarts is. Binnen de momenteel geldende richtlijnen is het echter niet juist te stellen, dat tandartsen geen esthetische behandelingen mogen uitvoeren.

Volgens de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is het werkterrein van de tandarts “de mond en omliggende delen”.
Objectiveerbaar op basis van het opleidingscurriculum is dat een tandarts na afronding van de 6 jarige academische opleiding, bij uitstek bekwaam is te behandelen in het hoofd/halsgebied, en dat diens kennis van het hoofd-halsgebied de kennis van een afgestudeerd basisarts ruimschoots overtreft. Mits de tandarts een aanvullende opleiding heeft gevolgd voor het behandelen met botulinetoxine, vallen de volgende behandelingen van functionele spiergroepen binnen het expertisegebied van de tandarts:
Behandeling van problemen aan het kaakgewricht, behandeling van de grote kauwspieren (M.Temporalis en M. Masseter) ter vermindering van bruxisme, behandeling van afhangende mondhoeken en behandeling van de zgn. “gummy smile” (M.levator labii sup aleque nasi). De twee tandheelkundige beroepsorganisaties, Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), onderschrijven dit.

Voor de medisch functionele toepassing van botulinetoxine heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) een officiële tandheelkundige tariefcode ingesteld; de G67, behandeling triggerpoint. Opvallend is dat het honorarium voor een cosmetisch arts die dezelfde behandeling zou willen uitvoeren, niet gelimiteerd is.

Het KNMT-standpunt luid:
Tandartsen kunnen botox en fillers toepassen in het hoofd-halsgebied op voorwaarde dat zij aantoonbaar bekwaam zijn. Bij het opstellen van dit standpunt heeft de KNMT de standpunten van zusterverenigingen zoals de American en British Dental Association betrokken.

De NVDFE is van mening dat de in het gebruik van botulinetoxine opgeleide tandarts in staat is om botulinetoxine ook toe te passen in spieren die een cosmetisch doel dienen in het hoofd/halsgebied. De tandheelkundige beroepsorganisatie, Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) onderschrijft dit.

In westerse landen waar de overheden al eerder richtlijnen hebben opgesteld ten aanzien van cosmetische geneeskunde, zijn tandartsen bevoegd om botulinetoxine toe te passen. Zo concludeerde het vooraanstaande Royal College of Surgeons of England dat tandartsen op basis van hun academische achtergrond bekwaam en bevoegd worden geacht om botox en fillers toe te passen.

Botox behandelingen die tandartsen uitvoeren, vinden bovendien plaats in een tandheelkundig medische setting waarbij, conform de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)- richtlijn, en onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt behandeld.

Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde Zorginstituut Nederland (ZiN).
De beroepsorganisaties KNMT, ANT en onze vereniging (NVDFE), zijn op dit moment nog in afwachting van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde dat op dit moment ontwikkeld wordt door Zorginstituut Nederland (ZiN). De NVDFE werkt samen met de ANT en KNMT, en neemt deel aan het overleg over de totstandkoming van dit Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde.

Het bestuur van de NVDFE spreekt nadrukkelijk de wens en het belang uit, dat op basis van ratio, kwaliteit en veiligheid van zorg keuzes zullen worden gemaakt. En gaat graag in open gesprek met alle belanghebbenden.