Vereniging NVDFE doelen

De Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE) is de vereniging van tandartsen, tandartsspecialisten en artsen, die zijn opgeleid om injectables toe te passen voor esthetische doeleinden, of die de doelen van de NVDFE  ondersteunen.

Doelen van de NVDFE zijn: kwaliteit, opleiding, wetenschap, belangenbehartiging en public relations …

1. Kwaliteit

Veiligheid van de patiënt. De NVDFE heeft als belangrijkste doelstelling om de kwaliteit van esthetische casu quo cosmetische behandelingen met injectables te waarborgen en doorlopend te verbeteren, zulks ten behoeve van de veiligheid van de patiënt.

Transparantie. De NVDFE is groot voorstander van transparantie in de zorg, met betrekking tot opleidingseisen, protocollen, klachtenregelingen, onderlinge kwaliteitsbewaking door visitatie, prijsstelling, navolging van protocollen enz. Transparantie komt ten goede aan de algemene kwaliteit van de zorg, omdat goede voorbeelden navolging verdienen en slechte kwaliteit sneller wordt aangepakt ter verbetering.

Richtlijn. De NVDFE heeft de Richtlijn Injectables voor Tandartsen en Tandartsspecialisten gepubliceerd. In de Richtlijn worden de beste voorbeelden van behandelmethoden vertaald tot algemeen toepasbare aanbevelingen. In de uitgebreide bijlage van de Richtlijn worden in totaal 15 indicaties en behandelingen met hyaluronzuur en botuline toxine beschreven, inclusief behandellocaties, doseringen en mogelijke complicaties.

Klachtenregeling. De NVDFE werkt met een klachtenregeling om incidentele en structurele problemen snel het hoofd te bieden.

Deskundige behandelaars. Ervaren gecertificeerde leden kunnen minder ervaren leden bijstaan bij de ontwikkeling van hun praktijk. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan de inhoud en uitvoering van een hoogstaande opleiding.logo-nvdfe

2. Opleiding

De Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE) stelt speciale opleiding eisen aan tandartsen en tandartsspecialisten, die injectables toepassen voor esthetische doeleinden. Deze opleidingseisen zijn beschreven in de “Richtlijn Injectables voor Tandartsen en Tandartsspecialisten” en ook op de Opleiding” pagina van deze website.

Deze opleiding eisen zijn specifiek voor tandartsen om de volgende redenen:

 1. Vooropleiding. Tandartsen en tandartsspecialisten hebben zich tijdens hun academische vooropleiding gespecialiseerd in het hoofd / hals gebied
 2. Ervaring met injecteren. Tandartsen en tandartsspecialisten hebben intensieve ervaring met injecties in het hoofd / hals gebied (3000 x per jaar)
 3. Specialisatie. Tandartsen en tandartsspecialisten beperken zich bij hun esthetische handelingen meestal tot het endo faciale gebied
 4. Kennis van en ervaring met oorzaken van esthetische problemen van het aangezicht, zoals botafwijkingen, spierspanning en bruxisme, afwijkingen van tanden en kiezen.

Hun kennis van oorzaken van esthetische problemen maakt de esthetiek van het aangezicht bij uitstek het domein van de tandarts(-specialist).

De injectables opleiding van tandartsen en tandartsspecialisten zal uitgebreid aandacht besteden aan: injectie technieken fillers en botox, merken en ingrediënten, dosering, steriliteit, hygiëne en protocollen, bijwerkingen en complicaties, risico’s, dossiervorming, patiëntenzorg.  Lees verder …

3. Wetenschap

Communiceren van resultaten. De NVDFE verspreidt informatie onder haar leden over baanbrekend wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot injectables. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen gebruikt worden om technieken en middelen te verbeteren. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden voor marketing doeleinden.

Initiëren van onderzoek. De NVDFE stimuleert haar leden om onderzoek uit te voeren naar behandelwijzen met injectables. Een voorbeeld van onderzoek is gepubliceerd op de Wetenschap pagina.

4. Belangenbehartiging.

Bij verschillende instanties wordt gediscussieerd (en vindt besluitvorming plaats) over toepassen van injectables door tandartsen voor cosmetische doeleinden.

Nieuwe wet BIG. De Minister van VWS heeft aangekondigd (21 oktober 2013) dat de wet BIG wordt aangepast, zodat de cosmetische sector beter gecontroleerd kan worden. De Minister overlegde tot maart 2014 uitsluitend met artsen en kaakchirurgen, maar niet met tandartsen over veranderingen in de wet BIG.

De Minister zal in de “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” (Wkkgz) het begrip zorg zodanig verruimen, dat de toepassing voor puur cosmetische doelen ook onder het begrip zorg valt. Ook worden evident risicovolle handelingen met een cosmetisch oogmerk onder de wet BIG gebracht.

Zie de brief van Minister Schippers over de Cosmetische Sector

De NVDFE mobiliseert haar eigen leden en de besturen van NMT en ANT om intensief deel te nemen aan het overleg met de Minister over toepassen van injectables door tandartsen.

Nieuwe opleidingseisen. De Minister van VWS heeft het voornemen, om de opleidingseisen van de cosmetische artsen te hanteren als norm voor het toezicht door de inspectie (IGZ).

De NVDFE zal haar eigen professionele opleidingseisen – voor het cosmetisch toepassen van injectables – voorleggen aan de Minister. Deze opleidingseisen zullen recht doen aan de gespecialiseerde academische opleiding van tandartsen, en aan de intensieve ervaring van tandartsen met injecteren in het aangezicht. Zie de Opleiding pagina.

Inspectie voor de Gezondheidzorg IGZ. Er is nu nog veel onduidelijkheid in hoeverre het toedienen van injectables of andere cosmetische behandelingen wel onder de reikwijdte van de wet BIG vallen. Het is nu nog vrijwel zeker niet het geval zolang behandelingen met injectables een louter cosmetisch doel dienen.

De IGZ is van mening: “Vanuit het perspectief van de patiënt is het van groot belang dat beroepsgroepen met een mogelijk overlappend deskundigheidsgebied, samen onderbouwd, duidelijk maken waar de grenzen aan de bekwaamheid en deskundigheid van de individuele leden van de beroepsgroep liggen”.  Zie de brief van de IGZ.

De NVDFE overlegt met de inspectie IGZ over de huidige eisen die aan tandartsen gesteld worden voor de esthetische toepassingen van injectables.

Afstemmen met zuster organisaties KNMT en ANT. Bij de diverse wetenschappelijke verenigingen van tandheelkundigen wordt verschillend gedacht over de toepassing van injectables voor esthetische doeleinden door tandartsen. De oorzaak is onduidelijkheid van de huidige wet BIG over deze nieuwe specialisatie van tandartsen:

 • ANT. Het bestuur van de Associatie van Nederlandse Tandartsen ANT heeft de Richtlijn Injectables omarmd en de leden hebben de Richtlijn goedgekeurd
 • KNMT. Het bestuur van de KNMT heeft – zonder overleg met de leden – het standpunt ingenomen dat injectables door tandartsen alleen mogen worden toegepast voor tandheelkundige doeleinden.

De NVDFE overlegt met KNMT, ANT en met de vereniging van kaakchirurgen NVMKA over gezamenlijke standpuntbepaling richting de Minister over deze nieuwe specialisatie binnen de tandheelkundige zorg.

Strijd voeren tegen beroepsverbod van tandartsen. De NVCG (Nederlandse vereniging voor cosmetische geneeskunde) heeft een campagne ontketend, om te voorkomen dat tandartsen injectables toepassen voor esthetische doeleinden. Deze negatieve campagne van de NVCG bestaat uit:

 • negatieve interviews over tandartsen in de pers
 • schorsen van een lid dat tandartsen opleidt
 • blokkeren van leveranciers die injectables leveren aan tandartsen
 • lobbyen tegen tandartsen bij het Ministerie van VWS
 • en weigeren van gesprekken met tandartsen.

Zie de aanhef van de brief van dr. Catharina Meijer, voorzitter van de NVCG, die bij Minister Schippers van VWS haar zorg uit over de kwaliteit van “oprukkende” tandartsen, die de Richtlijn Injectables hebben geschreven.

brief-catharina-meijer-nvcg-over-tandartsen-1024x586

Positief of negatief? Mevrouw Meijer maakt zich zorgen over de hoge kwaliteit van de hygiëne protocollen van tandartsen, over de intensieve kennis van tandartsen van de anatomie van het faciale gebied, over de grote vaardigheid van tandartsen met injecteren, over de gedegen en gecertificeerde injectables opleiding van tandartsen  en over de professionele Richtlijn Injectables van de tandartsen.

Maar de aanhef van deze brief van dr. Meijer aan Minister Schippers laat zich lezen als negatieve kwalificatie van tandartsen. Dat is te betreuren!

Klik hier voor een pdf van deze brief

De NVDFE gaat de strijd aan, door professioneel overleg te voeren met alle instanties die door het bestuur van de NVCG onder druk worden gezet, of waar gelobbyd wordt voor een beroepsverbod van tandartsen. 

5. Public relations

De tandarts als medisch professional staat ter discussie.

Recentelijk is in de media een discussie losgebarsten over de bekwaamheid van de tandarts op het gebied van  behandelingen met injectables. Hierbij wordt door (basis)artsen niet alleen de  bekwaamheid van de tandarts op het gebied van hyaluronzuurfillers en botuline  toxine in twijfel getrokken, maar wordt tevens de positie van de tandarts als medisch professional gebagatelliseerd.

De NVDFE is de instantie, die actief de pers benadert om de openbare discussie over injectables door tandartsen op een professioneel niveau te brengen.

Organisatie van de NVDFE

De Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek is opgericht op 6 maart 2014.
KvK nummer:  60175958
Van Lanschot Bankiers rekening:  NL33 FVLB 0226 18 2665

Bestuurders zijn:
Drs. E.J. van Leeuwen, voorzitter en tandartsspecialist orthodontie
Drs. H.K.T. de Jonge, vice voorzitter en MKA chirurg
Drs. H.H. Robbe-Bieringa, secretaris penningmeester en tandarts
Drs. A.P. Vriens, hoofd Wetenschappelijke Commissie en tandarts-implantoloog
Drs. M.M.E. Tuijl-d’Arnaud, PR & Communicatie

Adres NVDFE:

Doctor Holtmannweg 24
1251 NG Laren

Telefoon: 06 – 220 687 42

Contact

Lidmaatschap